Nieuwsberichten


 Hier blijf je op de hoogte van de gebeurtenissen op school

veilige schoolomgeving

Veilige Schoolomgeving OBS de Uilenbrink

De gemeenteraad van Meierijstad heeft in haar vergadering van 29 maart jl. het integraal huisvestingsplan goedgekeurd. In dit plan worden middelen beschikbaar gesteld voor de renovatie van openbare basisschool de Uilenbrink. Het daaraan gekoppelde voorbereidingskrediet voorziet ook in middelen voor verbetering van de verkeersveiligheid rond de school en in de wijk.

Een werkgroep is onlangs aan de slag gegaan om de verkeerssituatie (huidige en toekomstige) in de buurt rondom de Uilenbrink in kaart te brengen. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente, de wijkraad, de school, direct omwonenden van de Uilenbrink en een medewerker van Veilig Verkeer Nederland. Samen met de buurtbewoners en andere betrokkenen wordt in de komende periode de verkeerssituatie in kaart gebracht. Als eerste stap in dit proces wordt deze week aan de buurtbewoners gevraagd mee te werken aan een kort (online) onderzoek. Buurtbewoners die liever schriftelijk mee willen werken aan het onderzoek, kunnen een papieren versie aan vragen bij de school.  Na de zomervakantie zal het onderzoek voortgezet worden, door middel van:  - School enquête (personeel, kinderen, ouders en anderen die de kinderen halen en brengen)

- Filmen van de huidige situatie

- Interview en filmen van kinderen die vertellen over wat zij moeilijk vinden en aan welke oplossingen zij denken

- Verkeerskundige schouw door Veilig Verkeer Nederland over de huidige situatie en de toekomstige situatie.

Deze stappen zullen resulteren in een advies van Veilig Verkeer Nederland aan de school, de buurt en de gemeente over de verkeersituatie rondom de Uilenbrink en in uw wijk. Het zal een combinatie zijn van afspraken over communicatie, gedrag en infrastructurele veranderingen. Daarnaast zal er ook een advies gegeven worden over wat de school en de buurt zelf kunnen doen aan acties om de verkeersveiligheid in de buurt te verhogen.

Algemene toelichting

Deze gekozen werkwijze van de werkgroep is gebaseerd op het programma van en onder leiding van Veilig Verkeer Nederland. 

Programma ‘Veilige Schoolomgeving’

Ouders, gemeente, school, en bewoners uit de buurt kunnen samen zorgen voor een veilige buurt / schoolomgeving. Door samen (informele) afspraken te maken zijn infrastructurele aanpassingen in de meeste gevallen slechts in enkele gevallen nodig. Het gedrag van de weggebruikers is in de meeste gevallen doorslaggevend.   

Verkeersgedrag / haal- en brenggedrag

Verkeersveiligheid is een beleving, een gevoel van de weggebruikers. Mensen die zich zorgen maken over de verkeersveiligheid beleven verkeersonveiligheid. De mensen die geen problemen ervaren, gaan hun gedrag niet aanpassen. Waarom zouden ze? Zij ondervinden immers geen problemen. De vertaling in de praktijk is daarom dan ook dat we eerst de beleving van onveiligheid dienen over te brengen op de andere weggebruikers. Om vervolgens een onderzoek uit te zetten en op basis van draagvlak de juiste vervolgstappen te zetten. Hierbij spreken we de weggebruikers aan op de input die zij zelf in het onderzoek gegeven hebben.   

Algemene doelstelling

Structureel en duurzaam de verkeersveiligheid rondom school / in de buurt bevorderen. Acties die zijn uitgevoerd krijgen duurzaam een plaats binnen het jaarlijkse verkeersactieplan van de school.         

Beoogd resultaat

* Samen met de school en de buurt activiteiten ontplooien ter bevordering van de verkeersveiligheid en waar mogelijk ook op andere thema’s (gezondheid, milieu etc.) resultaat boeken;

* De verkeersveiligheid structureel en duurzaam onder de aandacht van alle betrokkenen houden;

* De subjectieve verkeersveiligheid is toegenomen;

* Acties en afspraken krijgen duurzaam een plaats binnen het schoolbeleid en het verkeersactieplan van school en in de buurt.

Media
  • schoolzone.jpg

Social Media