Bouwnieuws

Informatiebijeenkomst 3 maart

3 maart jl. zijn de omwonenden van de Uilenbrink door stichting SAAM* geïnformeerd over de voortgang van het bouwproces. Hieronder leest u een verslag van deze avond.

3 maart 2020 Verslag informatiebijeenkomst buurtbewoners Uilenbrink

Aanwezig: circa 50 buurtbewoners, Frank van Wetten (SAAM*), Sjoerd Rutten (Sors groep), Walter Derks (v.d. Heijden, aannemer) en directie Uilenbrink. 

Frank van Wetten geeft informatie over de nieuwbouw van de school a.d.h.v. een presentatie.

Communicatie is belangrijk tussen omwonenden, gebruikers en gemeente.

7 Maanden nodig om het hele gebouw te realiseren. Een deel van de oude gevel blijft staan, aan de kant van de Melisselaar. Dit wordt aangevuld met een gedeelte met 2 verdiepingen. Er komt een lift in het gebouw.

Stichting ‘Platform voor Ouderen en Gehandicapten Veghel’ kijken mee of de voorzieningen voldoen aan de hedendaagse normen.

Het gebouw beschikt  over 4 ingangen, dit o.a. om meer rust en goede doorstroom in de school te kunnen realiseren.

Technische installaties zitten zo veel mogelijk in het schoolgebouw.

Vragen:
--Vergunning nog niet afgegeven?
Eerst opmerkingen horen en daarna wordt de vergunning aangevraagd, planning is strak maar nog haalbaar.

--Komt er nog een brug over de vijver?
Nee, er komt geen brug.
--In de presentatie staat uitbreidingsmogelijkheid 25-50%?
Gaat hier niet gebeuren, er komt geen uitbreiding.
--Is 18 lokalen niet snel te weinig?
Er komt geen uitbreiding op deze plannen.

Parkeerplaats in de oude situatie was te klein. Er worden nu 53 parkeerplaatsen gerealiseerd op eigen terrein. In combinatie met een kiss and ride strook waar plaats is voor 2 a 3 bussen. Deze parkeerplaatsen zijn beschikbaar op moment van halen/brengen. Onder schooltijd kan het gebruikt worden voor spelen. Het parkeerterrein zal gedeeltelijk afgesloten worden. Een deel blijft ook beschikbaar om in het weekend te gebruiken voor parkeren door (bezoekers van) buurtbewoners.

Vragen:

--Waar gaat personeel parkeren?
Van de 53 parkeerplaatsen is een deel voor personeel. De school denkt ook actief mee over elders parkeren voor personeel. Ouders motiveren om met fiets te komen of lopen. Goede doorstroming op het terrein wordt belangrijk. Ouders aanspreken heeft resultaat.
--Ouders van kinderen in groep 1 t/m 4 kunnen hun kinderen toch niet op de parkeerplaats afzetten?
School denkt na over mogelijkheden alleen ouders groepen 1-2 mee naar binnen.

Wegrijd-richting is besproken met gemeente. Plannen worden ook getoetst door politie. Mogelijkheid éénrichtingsverkeer in de Melisselaar is door de gemeente nog niet verder uitgewerkt.

Op het parkeerterrein van de school wordt een éénrichtingsroute ingesteld.

De kruising met de fietspaden op de melisselaar gaat aangepast worden. Het is op dit moment nog onduidelijk hoe.

Vragen:

--Komt er een 30 km zone?
Hier is nog geen duidelijkheid over. Dit is aan de gemeente.

Opstelplaats voor ouders die kinderen komen halen op het plein. Op het terrein is ruimte ingetekend voor het plaatsen van ca 300 fietsen.

Er is een voetpad gepland vanaf de Melisselaar, tussen vijver en parkeerplaats.

Vragen:

--Komt er een continu rooster op school?
Op dit moment worden de mogelijkheden onderzocht.
--Tekening gezien waarop fiets- en voetpad omgewisseld worden. Geen goed idee. Wat nu?
Dit idee is n.a.v. overleg met buurtbewoners ‘geparkeerd’ en er wordt door de gemeente gezocht naar de meest veilige oplossing. 

Verhogingen/afscheidingen tussen parkeren, voet- en fietspaden worden bekeken. Definitieve uitvoering is nog niet af. Dit is het plan.

Deel vijver moet afgedekt worden om te kunnen parkeren. Dit wordt netjes afgewerkt.

Vragen:

--Komt er eenduidigheid wat betreft kleur, verschil tussen voet- en fietspad?
Dit is een vraag voor de gemeente.
--Planning is dat het gebouw eind 2020 klaar is, wordt er dan gewacht met verhuizen tot het nieuwe schooljaar in augustus?
Nee, we zullen snel gebruik maken van het nieuwe gebouw, het zal niet lang leeg staan.
--Start sloopwerkzaamheden duurde lang, hoe komt dit, zorgt dit voor vertraging?
Er waren verschillende onderzoeken nodig: vleermuizen, ‘bodemschatten’, proefboringen, dit heeft voor vertraging in de sloop gezorgd.
Er volgen nu ook nog onderzoeken, b.v. naar mogelijk de aanwezigheid asbest in de kruipruimte onder de school.
--Gaat het terrein verlicht worden?
Ja, zodra hier meer over bekend is zal dit besproken worden met buurtbewoners, samen over nadenken, mag geen overlast geven. Er zijn mooie oplossingen voor om dit goed te realiseren.  

Om het bouwproces te volgen is de bouwapp (https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.concepteurs.debouwapp) te downloaden, hier worden updates geplaatst.

Verslagje van deze avond wordt verzonden naar de aanwezigen en de leden van de verkeerswerkgroep.

Er kan altijd contact met stichting SAAM/ de school opgenomen worden. Het gesprek met elkaar is van belang in de mooie proces.

Vragen/opmerkingen:

--Succes met de bouw!
--Nu 8 maanden woongenot.
--AED is weg?
Klopt, tijdelijk terug naar HeartSave, als nieuwbouw klaar is komt de AED weer terug.
--Wordt dit gepresenteerde plan bijgevoegd bij de bouwvergunning? Ja.
--Ben nu bij 4 bijeenkomsten aanwezig geweest. School wordt mooi maar het blijft onduidelijk wat er met de omgeving gebeurt….
SAAM is verantwoordelijk voor het inrichten van de schoolomgeving, dit doen we zo goed mogelijk. In overleg met gemeente, maar daar zijn nog geen concrete plannen.
--Hoe laat/vroeg mogen werkzaamheden beginnen?
In principe om 7:00 uur.
--Sloper begon eerder, 6:15 uur.
We zullen hier melding van maken.
--Wordt er in de vakanties doorgewerkt?
Ja, met uitzondering van de bouwvak.
--Al 2 jaar overleg geweest in een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de school, wijk, Veilig verkeer Nederland, Gemeente, ouders en buurtbewoners. De werkghroep heeft het plan/ suggesties voor maatregelen aangeboden aan de gemeente. De gemeente heeft de plannen geparkeerd om in één keer mee te nemen bij nieuwbouw. Idee om de gemeente te betrekken bij de plannen en informatie voor de buurt? Daar is dus al meerdere keren om gevraagd, maar helaas. Mogelijk heeft dit te maken met ziekte op de afdeling ‘verkeer’.
--Wordt het gebruik van de kiss and ride strook goed gecommuniceerd met ouders zodat ze niet terugvallen in oude patroon van parkeren?
Goede communicatie naar ouders over hoe te parkeren gaan we verzorgen.
--Zijn er tekeningen van hoe het schoolgebouw eruit gaat zien?
Liggen na afloop ter inzage.
--Wordt er een bouwkeet geplaatst tijdens de bouw?
Dit kan op eigen terrein.
--Aantal leerlingen nu?
Ca 480, verwachting is dat het zo blijft.


Media
  • De Uilenbrink 20200206-1

Social Media