Bouwnieuws

Bouwnieuws - Aan de slag

Bouwnieuws - Aan de slag

Waar zijn we mee bezig en hoe ver staat de renovatie, vervangende nieuwbouw en uitbreiding van de Uilenbrink? Het lijkt alsof er niet zoveel werk verzet wordt en het proces vertraagd verloopt. Niets is echter minder waar. De afgelopen twee maanden zijn we op allerlei fronten flink aan de slag geweest.

Renovatie, vervangende nieuwbouw en uitbreiding
We spreken steeds van renovatie, vervangende nieuwbouw en uitbreiding omdat uit onderzoek is gebleken, dat het 40 jaar oude schoolgebouw in technische, ruimtelijke en functionele zin niet meer voldoet aan de hedendaagse eisen, die aan het geven van onderwijs worden gesteld. Daarbij komt nog dat dit gebouw te klein is om de huidige en toekomstige leerlingenpopulatie te huisvesten. In dat kader achten wij het noodzakelijk om het bestaande gebouw deels te renoveren, deels te vervangen door nieuwbouw en deels uit te breiden, zodat een stabiele leerlingenpopulatie van 483 kinderen gehuisvest kan worden. Daarbij wordt nadrukkelijk ingestoken op een aardgasvrij, energie-neutraal en fris schoolgebouw. Op deze manier wordt een passende, duurzame en toekomstbestendige huisvesting voor de Uilenbrink gerealiseerd.

Overleg met gemeente
We hebben overleg gehad met de gemeente over de inrichting van een projectgroep die de bouw nodig heeft om soepel te kunnen werken. Allerlei disciplines binnen het stadhuis hebben we tenslotte nodig zoals bijvoorbeeld verkeer en ruimtelijke ordening. Er zijn twee bijeenkomsten geweest: een avond waarop raadsleden zijn geïnformeerd over de te volgen werkwijze en een bijeenkomst met alle betrokken ambtenaren. Verder hebben we veel werk gehad met het voorbereiden van de stukken die naar de gemeenteraad toe moeten om de financiering rond te krijgen. Problemen die we hadden, waren met name de kostenstijging in de bouw die in eerdere berekeningen niet waren meegenomen zodat het beschikbare budget flink onder druk stond. De situatie nu is dat ons verzoek om bekostiging van het bouwplan  in de raadsvergadering van 19 december aanstaande aan de orde komt zodat we nog in dit jaar definitieve opdrachten uit kunnen doen gaan.
Vanuit de gezamenlijke ambitie van gemeente en schoolbestuur om te komen tot een Integraal Kind Centrum komt er ook een kinderdagverblijf in het gebouw. Daarover worden momenteel gesprekken gevoerd; daarbij gaat het met name over de financiering en voorwaarden, waaraan voldaan moet worden. Ook hier boeken we vooruitgang.

Onderzoeken
Er zijn diverse onderzoeken geweest. Flora en fauna onderzoek leverde op dat er nog extra naar vleermuizen en zwaluwen gekeken moet worden om zeker te weten dat er geen nestplaatsen zijn. Ook is er asbest onderzoek geweest en de sanering daarvan zal 27 november gaan plaats vinden. Ook het funderingsonderzoek is afgerond en het rapport is beschikbaar.

Architect
Thomas Architecten uit Den Bosch is samen met het team van de school het ontwerp aan het uitwerken. Daarvoor is met de daarvoor ingerichte werkgroep een aantal bijeenkomsten geweest die tot een mooi plan aan het leiden zijn.
De architect is samen met het bouwteam ook bezig met het uitwerken van het bouwplan. Dan gaat het om hoe het gebouw constructief in elkaar zit, welke installaties waar en hoe toegepast worden en wordt er gewerkt aan een heldere planning van de bouw. Elke twee weken is er nu bouwoverleg bij bouwbedrijf van der Heijden in Schaijk. Bouwers en onderaannemers zijn volop aan het rekenen wat het allemaal gaat kosten.

Als opdrachtgever hebben we ondertussen ook een globale kosten berekening gemaakt en een exploitatiebegroting. In december moet alles bij elkaar komen en kan een definitieve afprijzing plaats vinden.

Het mag duidelijk zijn. Aan de buitenkant zien we nog niet zoveel maar het plan en de uitwerking liggen op de tekentafel en vragen wekelijks veel aandacht.


Frank van Wetten
Projectleider namens stichting SAAM*

 

Media
  • Bouwnieuws

Social Media